ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާން ކުރަން ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

advertisement

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާންކޮށް ހަރުކަށި ފިކުރައް ނިސްބަތްވާ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ޤަރާރު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރޭ ކުރިއަށް ދިޔަ އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދެއްކެވީ ރައީސް ނަޝީދަށް ތާއިދުކުރާ ބޭފުޅުން އެކަންޏެވެ. .

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ދާއިރާތަކުގެ ރައީސުންގެ އިތުުރުން ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ވަޒީރުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް މިރޭގެ ގައުމީ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި ރައީސް ސޯލިހަށް ތާއިދުކުރާ އެއްވެސް މަޖިލިސް މެންބަރަކު ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ވަޒީރަކު ވެސް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިއެއް ނުވެއެވެ.

”އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި ފުލުހުންނަށް މިކަން ކުރެވޭނެ. ވެދިޔަތަން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ވެ ދިޔައީ އޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ މުހިއްމީ ކުރިައަށް އޮތް ތަނުގައި މިބާވަތުގެ ކަންކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން،“

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ގަރާރު ހުށަހަޅައްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިއީ ފުލުހުންނަށް ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޖާގަ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރެއް ކަމަށާއި އެ ޖާގަ ލިބުމުން އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް މާ ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ފުލުހުންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

”އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި ފުލުހުންނަށް މިކަން ކުރެވޭނެ. ވެދިޔަތަން އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ވެ ދިޔައީ އޭ. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ މުހިއްމީ ކުރިައަށް އޮތް ތަނުގައި މިބާވަތުގެ ކަންކަން ވިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުން،“ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓެރަރިސްޓުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ގޮވާލާ ރައީސް ނަޝީދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި މި ވަނީ އެމަނިކުފާނު އަވަހާރަކޮށްލަން މެއި 6، ގައި ބަޔަކު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ތަހުގީގާމެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށްފަހު އެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ގެންދިޔަ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުންނަވައިގެން ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު ފާސްވީ 39 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. ގަރާރެއް ފާސްކުވުމަށް ބޭނުންވާ ކޯރަމަކީ 37 ވޯޓެވެ.

advertisement
  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

ކޯވިޑް-19 : އިތުރު 8 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އިތުރު 8 މީހަކު ކޯވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ރާއްޖެއިން ކޯވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 137 އަށް އަރައިފިއެވެ. ...

ބަދަހިކަޕް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް: ޗެމްޕިއަން އެޗް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ – އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ރަބާބު

މީދޫ އެކުވެރިންގެ ޗޭނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މީދޫގައި ބޭއްވި ” އެމްއީސީ ބަދަހިކަޕް ” ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން  ހުޅުމީދޫ ...

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓް އާއްމުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހިނގާދިޔަ އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، (އޭސީސީން) އަމިއްލައަށް ...