ނަފްރަތުގެ ބިލް ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިގޮތަށް ފާސްކުރަން މިހާރު ބޭނުމެއް ނޫން: ރައީސް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، އާންމު ތަނެއްގައި މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރުން ފަދަ ނަފުރަތުގެ އަމަލު ހިންގުން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހެދުމަށް ޤާނޫނުލް އުގޫބާތަށް ހުށާހެޅި އިސްލާހު ފުރަތަމަ ހުށަހެޅިގޮތަށް ފާސްކުރަން މިހާރު ނޭދޭ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން އެދޭ އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާ ކޮންމެ ބިލަކީ އެ ފޮނުވި ގޮތަށް ފާސްކުރަން ޖެހޭ ބިލެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެބިލަށްވެސް ގެންނަންޖެހޭ ގިނަ އިސްލާހްތަކެއް ހުރިކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

” ބައެއް ބިލް އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނެ ފޮނުވާފަ އަނބުރާ ގެނެސްފަވެސް، އެއީ މިހާރު އެކަނި ކުރާ ކަމެއް ނޫން”
– ރައީސް

ރައީސް ވިދާޅުވީ ނަފްރަތުގެ ބިލު މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށްފަހު އެއާމެދު ވިސްނިއިރު، އާންމުންގެ ޚިޔާލުތަކާއިއެކު އެ ބިލަށް އިސްލާހްތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިގެން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިސްލާހްތަކެއް ހުށަހަޅާފައި ވާނެކަމަށެވެ. އަދި ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބައެއް އިސްލާހްތައް ހިމަނާފައި ވާކަންވެސް ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

އެހެންކަމުން މިހާރު އެދެނީ އެބިލް ފާސްވެގެން އަންނައިރު އޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުވެ، ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުތަކާއެކު ފާސްވެގެން އައުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤާނޫނުލް އުގޫބާތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޙިސާން ހުސައިން ހުށައެޅުއްވި އިޞްލާހާއި ގުޅިގެން ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި ވަނީ “ނަފްރަތު” އިންތިހާއަށް އުފެދި، ބޮޑު ބައިބައިވުންތަކެއް އުފެދިފައެވެ. ކޯލިޝަންގެ ތެރޭގައި ހިނެނޭ މައިޕާޓީގެ ރައީސް، މުޙައްމަދު ނަޝީދާއި، ރައީސް ޞާލިހާއި އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުންވެސް ވަނީ މިބިލާއި ގުޅިގެން ކަޑާލާފައެވެ. އަދި ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީއަށް ރައީސް ނަޝީދާއި، ނަޝީދަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުންދަނީ ހޫނު ރައްދު ތަކެއް ދެއްވަމުންނެވެ.

މި ބިލާމެދުގައި ބޮޑެތި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދުމުން އަލުން ދިރާސާކޮށް ގޮތެއް ނިންމަން ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ބިލު ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރީ ނިމިދިޔަ ދައުރުގެ އެންމެ ފަހު ޖަލްސާގައި ބިލު ފާސްކުރުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީ ތެރެއިން މިބިލާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ފަށާއި، އިސްލާހުތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނަފްރަތުގެ ބިލަށް މިސަރުކާރުން ތާއީދު ނުކުރާނަމަ، މިސަރުކާރަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މީގެކުރިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

“ހުއްޓުވާ” މުޒާހަރާ ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ “ހުއްޓުވާ” މުޒާހަރާ ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ. ރޭ 8:30 ހާއިރު ޗާނދަނީ ...

ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް ޢަލީ ޚާލިދު އައްޔަންކުރައްވައިފި

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ، ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމަށް މ.ފިނިފަރު، ޢަލީ ޚާލިދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. ޢަލީ ޚާލިދަކީ ...

އެމެރިކާއިން ރާއްޖެއަށް ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ އެއްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ޑޯޒް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީ މެދުވެރިކޮށް، އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެއްލައްކަ އަށާވީސް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ޑޯޒްގެ ފައިޒާ ކޮވިޑް-19 ...