ޠާލިބާނުންގެ ވެރިކަން ބަލައިގަނެގެން ނުވާނެ: އިނގިރޭސިވިލާތް

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޠާލިބާން ޖަމާޢަތުގެ ވެރިކަން ބަލައިނުގަންނަން އިނގިރޭސިވިލާތުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޮންސަން ޢާންމުކުރެއްވި ވީޑިޔޯއެއްގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ޠާލިބާނުންގެ ވެރިކަން ބަލައިގަތުމަކީ ކޮށްގެންވާނެކަމެއް ނޫންކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށެވެ. އދއާއި ނޭޓޯއާ ގުޅިގެން އަފްޣާނިސްތާނާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޮރިސްވަނީ ހުޅަނގުގެ ޤައުމުތަކަށް ގޮވާލައްވައިފައެވެ. އަދި އަފްޣާނިސްތާނަކީ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ހާއްޔަކަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީގެންނުވާނެކަމަށްވެސް އޭނާވަނީ ގޮވާލައްވައިފައެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ޠާލިބާނުންގެ ވެރިކަން ބަލައިނުގަންނަން ފާޅުގައި ގޮވާލާފައިވާ ހަމައެކަނި ޤައުމަކީ އިނގިރޭސިވިލާތެވެ. އޭގެ އިތުރުން ރަޝިޔާއިން ބުނެފައިވަނީ ޠާލިބާނުންގެ ވެރިކަން އަދި ބަލައިނުގަންނަކަމަށެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތާއި ރަޝިޔާއަކީ މާޒީގައި އަފްޣާނިސްތާނަށް ޙަމަލާދިނުމަށްފަހު އެ ޤައުމު އަޅުވެތިކޮށްފައިވާ ދެ ޤައުމެވެ.

ޠާލިބާނުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް މުޅި އަފްޣާނިސްތާން ގެނައުމުން އެ ޤައުމުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީވަނީ ޤައުމު ދޫކުރައްވައި އަވަށްޓެރި ތަޖިކިސްތާނަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ޠާލިބާނުންވަނީ އެ ޤައުމުގެ އަމީރުގެ މަޤާމަށް މުއްލާ ޢަބްދުލް ޣަނީ ބަރާދަރު ޢައްޔަންކޮށްފައެވެ.

މަސްދަރު: ޕީއެސްއެމްނިއުސް

  • ކޮމެންޓްސް (0)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • ފުރިހަމަ ނަން

Ads

ގުޅޭ ލިޔުންތައް

އެމެރިކާގެ އެއްވެސް އެހީއެއް ބަލައިނުގަތުމަށް ފަލަސްތީނުގެ މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކުން ނިންމައިފި

ޤުދުސަކީ އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށްކަމަށް އިސްރާއީލުން ނިންމި ނިންމުން ބަލައިގަތުމަށާއި އިސްރާއީލުގައިވާ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ޤުދުސަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ...

ދުނިޔެއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވޭ: އދ

ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލޮންބޯ ކައިރިން ރޯވެ ފެތިފައިވާ އާގުބޯޓުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެއަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާކަމަށް އދން ...

ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައި ހިޖުރަކުރަން މަޖުބޫރުވި މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި ގެދޮރު ދޫކޮށް އެހެން ސަރަޙައްދުތަކަށް ހިޖުރަކުރުމަށް މަޖުބޫރުވެފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ...